09.12.2020

❄Regulamin konkursu❄

Regulamin konkursu „Zimowy konkurs”

 §1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie pod nazwą „Świąteczny Konkurs Beskidzkie Łakocie Chrupnij na słodko” oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem a także procesu reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Świąteczny Konkurs Beskidzkie Łakocie Chrupnij na słodko” (dalej: „Konkurs”).
 3. Obowiązkiem każdego Uczestnika Konkursu jest szczegółowe zapoznanie się i przestrzeganie wszystkich postanowień znajdujących się w niniejszym Regulaminie.
 4. Organizatorem niniejszego Konkursu jest „AKSAM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Osieku przy ul. Karolina 70, 32-608 Osiek, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000368060, NIP: 549-241-01-36, REGON: 121366107 reprezentowaną przez Pana Adama Klęczara – Prezesa Zarządu Komplementariusza (dalej, zwanym „Organizatorem”).
 5. Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 9 grudnia 2020 r. do dnia 23 grudnia 2012 r., przy czym ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 28 grudnia 2020 r. a czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 31 marca 2021 r.
 6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Miejscem konkursu jest platforma Instagram. Zakup promocyjny możliwy jest we wszystkich sklepach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy też administrowany przez operatora serwisu Instagram i Facebook. Operator serwisu Instagram i Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z Konkursem względem jego Uczestników.
 7. Konkurs ma na celu promowanie marki Beskidzkie i Beskidzkie Łakocie oraz nagradzanie Laureatów Konkursu zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 8. Konkurs nie jest grą losową, loterią promocyjną, loterią audiotekstową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od elementu losowego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 165 ze zm.).
 9. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 10. Uczestnik, przystępując do Konkursu, potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie i akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu.

 §2. Słownik pojęć

Niniejszym Regulamin zawiera definicje i pojęcia, które należy rozumieć zgodnie z przedstawionym poniżej    znaczeniem:

 1. Konkurs – Konkurs organizowany pod nazwą „Chrupnij na słodko” opisany w niniejszym Regulaminie;
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu, czyli dokument określający zasady, warunki oraz wszystkie szczegóły związane z przebiegiem Konkursu w tym wyłonienie Laureatów czy sposób wydania nagród. Regulamin określa również prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatorów Konkursu. Regulamin stanowi punkt odniesienia w przypadku ewentualnych reklamacji ze strony Uczestników;
 3. Uczestnik - osoba pełnoletnia, która w zgodzie z niniejszym Regulaminem dokonała poprawnego i skutecznego Zgłoszenia do Konkursu;
 4. Zgłoszenie - działanie Uczestnika polegające na zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu, dokonania Zakupu promocyjnego, wykonania Zadania konkursowego oraz prawidłowego i skutecznego zgłoszenia do Konkursu, które jest możliwe tylko i wyłącznie za pośrednictwem strony na Instagramie Beskidzkie. Wytyczne i wymagania dotyczące sposobu dokonania Zgłoszenia zawarte są w § 3 i § 4 niniejszego Regulaminu.
 5. Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup minimum jednego dowolnego Produktu: marki Beskidzkie Łakocie (wszystkie warianty). Zakup promocyjny musi być dokonany w czasie trwania sprzedaży promocyjnej i musi być udokumentowany jednym oryginałem Dowodu zakupu. Sprzedaż promocyjna Produktów marki Beskidzkie rozpocznie się w dniu 9.12.2020 r. a zakończy się w dniu 23.12.2020 r. Produkty marki Beskidzkie mogą być dostępne zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże ich zakup poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie;
 6. Zadanie konkursowe – zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia, które będzie przedstawiało co daje Uczestnikowi radość zimą. Na zdjęciu konkursowym obligatoryjnie powinno zostać wkomponowane zdjęcie produktu marki Beskidzkie Łakocie.
  • niezgodnych z prawem;
  • niezgodnych z dobrymi obyczajami;
  • wzywających do dyskryminacji, nienawiści, gróźb, popełnienia wykroczenia, przestępstwa, aktów terroru, zbrodni czy popełnienia samobójstwa;
  • zawierających treści chronione prawami własności intelektualnej;
  • naruszających prawa autorskie czy osobiste;
  • zawierających nazwiska osób znanych publicznie;
  • zawierających informacje o markach czy produktach lub usługach (z wyłączeniem produktów oferty handlowej AKSAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Osieku (adres: Karolina 70, Osiek, 32-608 Kęty), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368060, NIP 5492410136, REGON 121366701);
  • promujących towary uznawane za nielegalne;Praca konkursowa (Zadanie konkursowe) pod rygorem nieważności nie może zawierać treści:
 7. Komisja konkursowa - zespół osób składających się z przedstawicieli Organizatora. Komisja konkursowa jest organem, który dokonuje nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu, wybiera Laureatów Konkursu, decyduje o przyznaniu nagród, weryfikuje prawo do ich otrzymania oraz rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z Konkursem. Przy ocenie prac konkursowych Komisja konkursowa uwzględnia przede wszystkim zgodność pracy konkursowej z niniejszym Regulaminem, kreatywność, oryginalność oraz jakość i estetykę wykonania.
 8. Laureat - Uczestnik, który wygrał nagrodę w Konkursie;
 9. Dowód zakupu – oryginał paragonu lub faktury VAT stanowiący potwierdzenie dokonania Zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby niniejszego Konkursu powinien być czytelny i oryginalny. Organizator na równi z oryginałem dowodu zakupu traktować będzie zdjęcie dowodu zakupu. W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu potwierdzającego udział w Konkursie, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.
 10. Zdjęcie Dowodu zakupu - zdjęcie lub skan oryginału Dowodu zakupu Produktów, przedstawiające w czytelny sposób: datę i godzinę zakupu, miejsce zakupu, Produkty, cenę Produktów, nazwę i adres sklepu, numer Dowodu zakupu, nazwę Dowodu zakupu. Zdjęcie Dowodu zakupu musi być wykonane w formacie: jpeg lub png i rozmiarze pliku maksymalnie do 10 MB.

Praca konkursowa musi być wykonana w zgodzie z zadanym tematem, musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, który jednocześnie musi być autorem pracy konkursowej i dysponować do niej wszelkimi autorskimi prawami majątkowymi.

Praca konkursowa zostanie ceniona przez Komisję konkursową.

 §3. Warunki wzięcia udziału w konkursie

 1. Jedynym prawidłowym sposobem Zgłoszenia do Konkursu jest jego dokonanie w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków zawierających się w Regulaminie oznacza nieważność Zgłoszenia.
 2. Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupu jako konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Ponadto w dniu zgłoszenia do Konkursu każdy Uczestnik musi posiadać miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (Konkurs przeznaczony jest tylko dla osób zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej); być osobą pełnoletnią, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu.
 3. Dokonując zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora za niezgodność z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zwalnia Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym w/w oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
 4. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że jest autorem wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie przedstawia w Zadaniu konkursowym oraz że dysponuje wszelkimi prawami majątkowymi i autorskimi do zgłaszanych utworów stanowiących odpowiedź na Zadanie konkursowe.
 5. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że utwory jakie przedstawia w Zadaniu konkursowym nie naruszają przepisów obowiązującego prawa ani nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz że jego prawa autorskie nie są ograniczone ani obciążone w żaden sposób.
 6. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania ze zdjęć przesłanych wraz ze zgłoszeniem udziału w konkursie (dalej: utwory) - na czas nieokreślony, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych. Licencja obejmuje wszelkie pola eksploatacji, istniejące w chwili jej udzielenia, w tym zwłaszcza: utrwalanie lub zwielokrotnianie za pomocą dowolnej techniki, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie (w tym zwłaszcza przez Internet) itd. Organizator uprawniony jest w szczególności do zamieszczenia utworów w obrębie prowadzonych serwisów internetowych, materiałów promocyjnych itd. Nadto, Organizator ma prawo do dokonywania dowolnych zmian w utworach oraz rozpowszechniania powstałych opracowań.
 7. Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez Organizatora wizerunku Uczestnika, utrwalonego na zdjęciach przesłanych wraz ze zgłoszeniem udziału w Konkursie.
  • wprowadzania do obrotu, publicznego i bez ograniczeń: wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania;
  • publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł posiadać dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń;
  • wprowadzania do sieci komputerowej i do pamięci komputera w dowolnym formacie, systemie czy nośniku), a także utrwalania i kopiowania dowolną techniką cyfrową;
  • utrwalania i kopiowania dowolną techniką analogową np. na kliszy fotograficznej czy drukiem;
  • najmu, użyczania czy wypożyczania.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Oznacza to możliwość wezwania Uczestnika do złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź przedłożenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Odmowa lub brak odpowiedzi ze strony Uczestnika może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z udziału w Konkursie oraz prawa do otrzymania nagrody.
 9. Jeżeli Organizator wykryje działania Uczestnika będące w sprzeczności z Regulaminem, Uczestnik ten może zostać wykluczony z Konkursu i stracić prawo do otrzymania nagrody.
 10. Każdy Uczestnik, który zgodnie z powyższym punktami zostanie wykluczony z udziału w Konkursie otrzyma od Organizatora stosowną informację o takiej decyzji.
 11. Wyniki Konkursu a także imię i pierwsza litera nazwiska każdego Laureata, zostaną opublikowane na profilu Instagramowym Beskidzkich: www.instagram.com/beskidzkie/. Laureatom nie przysługuje wynagrodzenie za publikację tych danych.
 12. Uczestnik, przystępując do Konkursu, potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie i akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu. 

§4. Zgłoszenie do Konkursu

 1. Każdy Uczestnik chcąc wziąć udział w Konkursie musi dokonać następujących czynności:
  • zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • dokonać Zakupu promocyjnego;
  • zachować oryginał dowodu Zakupu promocyjnego;
  • wykonać Zadanie konkursowe, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • zgłosić się do Konkursu poprzez stronę Instagram Beskidzkie: www.instagram.com/beskidzkie/, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w terminie od godziny 13:00:00 dnia 9.12.2020 r. do godziny 23:59:59 dnia 23.12.2020r.
 2. Dla dokonania Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik musi wejść na stronę Instagram i wykonać zadanie konkursowe:
  • Dokonać zakupu jednego dowolnego produktu marki Beskidzkie Łakocie (smak klasyczny lub limitowany);
  • Wykonać zdjęcie, na którym uczestnik konkursu przedstawi co zimą daje mu radość. Atrybutem obligatoryjnym na zdjęciu jest promocyjna paczka dowolnego produktu Beskidzkie Łakocie (smak klasyczny lub limitowany);
  • Dodać wykonane zdjęcie konkursowe na swój Instagram w formie posta lub Insta Stories z oznaczeniem marki Beskidzkie @Beskidzkie oraz dodając #radośćchrupania.
  • Dokonać zgłoszenia w czasie trwania akcji promocyjnej tj. od. 9.12.2020 do 23.12.2020.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać dowolną liczbę Zgłoszeń, przy zastrzeżeniu dokonania do każdego z nich oddzielnego Zakupu promocyjnego i innego wykonania Zadania konkursowego.
 4. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, nawet jeśli dany Uczestnik zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej ww. nagrody. W takim przypadku, po weryfikacji danych osobowych Uczestników, jedna osoba zostanie nagrodzona jedną ww. nagrodą, a kolejna nagroda pozostanie w dyspozycji Organizator.
 5. Jeden oryginał Dowodu dokonania zakupu upoważnia do jednokrotnego zgłoszenia. W przypadku, w którym kilka Zgłoszeń będzie zawierało ten sam Dowód zakupu, zostaną one potraktowane jako jedno Zgłoszenie, a za prawidłowo złożone zostanie uznane pierwsze zgłoszenie.
 6. Przesłanie zgłoszenia przez Uczestnika oznacza jego rejestrację w bazie zgłoszeń do Konkursu.
 7. Jednym z warunków dokonania prawidłowego Zgłoszenia jest dokonanie Zakupu promocyjnego potwierdzonego Dowodem zakupu przed przesłaniem ww. Zgłoszenia - data i godzina uwidoczniona na Dowodzie zakupu nie może być późniejsza niż czas wysłania Zgłoszenia do Konkursu. Przedstawienie przez Laureata Dowodu zakupu z czasem (datą dokonania Zakupu promocyjnego) późniejszym niż czas dokonania Zgłoszenia skutkuje utraceniem prawa do otrzymania nagrody w Konkursie.

§5. Nagrody i zasady ich wydawania

 1. W Konkursie zostanie wyłonionych 50 Laureatów uprawnionych do nagrody, o której mowa w ust. 2.
 2. Nagrodami w Konkursie jest pięćdziesiąt zestawów o wartości 54,00 (słownie: pięćdziesiąt cztery złote) zawierających:

  - 1 x szalik o wartości 19 zł (słownie: dziewiętnaście złotych)

  - 5x Beskidzkie Łakocie paluszki piernikowe o wartości 6,25 zł (słownie: sześć złotych, 25/00)

  - 5x Beskidzkie Łakocie precelki piernikowe o wartości 5,56 zł (słownie: pięć złotych, 56/00)

  - 5x Beskidzkie Łakocie Choco Pałki o wartości 7,8 zł (słownie: siedem złotych, 80/00)

  -5x Beskidzkie Łakocie Toffi Pałki o 7,8 zł (słownie: siedem złotych, 80/00)

 3. Łączna wartość wszystkich nagród w Konkursie 2690 (słownie: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych).
 4. Łączna liczba wszystkich nagród w Konkursie wynosi 750 (słownie: siedemset pięćdziesiąt) sztuk.
 5. Organizator zastrzega, że nagrody mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych na kreacjach informacyjno-reklamowych.
 6. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.
 7. Każdy z Laureatów zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora, w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail z informacją o wygranej przez Organizatora na adres e-mail podany w Zgłoszeniu przez Uczestnika Konkursu. Treść powyższej wiadomości będzie zawierała informację o otrzymaniu nagrody oraz o konieczności przesłania w nieprzekraczalnym terminie 72H od daty wysłania tejże wiadomości kompletu niezbędnych informacji i oświadczeń Laureata, które umożliwią Organizatorowi wydanie nagrody w tym:
  • dane Laureata;
  • pełen adres zamieszkania;
  • pełen adres korespondencyjny (jeśli jest różny od adresu zamieszkania);
  • adres e-mail
  • oświadczenia o następującej treści:
  • „Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Chrupnij na słodko” i wyrażam zgodę na jego treść.”
  • „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.”,
  • Oświadczam, że:
  • „Jestem autorem wszelkich treści, utworów - w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem ww. zadania konkursowego w konkursie „Chrupnij na słodko”, polegającego na wymyśleniu i wykonaniu przez Uczestnika zdjęcia przedstawiającego co daje Uczestnikowi radość zimą” zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
  • „Przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do wytworu zadania konkursowego, powstałego w związku z wykonaniem zadania w konkursie „Chrupnij na słodko”, polegającego na wymyśleniu i wykonaniu przez Uczestnika zdjęcia  przedstawiającego co daje Uczestnikowi radość zimą”. Utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem/am żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zadania konkursowego.”
 8. „Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta Uczestnik, powyższej informacji e–mail od Organizatora, w kategorii: „śmieci”, „spam” czy innej tego typu, w skrzynce odbiorczej Laureata.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej w szczególności z powodu podania przez Laureata błędnego adresu e-mail lub zmiany adresu e-mail w czasie trwania Konkursu.

 10. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie nie później niż do dnia 25.01.2020.

 11. W przypadku nieobecności Laureata w czasie wizyty przedstawiciela firmy kurierskiej zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, pod którym będzie można indywidualnie umówić sposób odebrania nagrody od firmy kurierskiej.
 12. Nagrody, które z różnych powodów nie zostaną odebrane przez Laureatów Konkursu pozostają w dyspozycji Organizatora.

§6. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest AKSAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Osieku (adres: Karolina 70, Osiek, 32-608 Kęty), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368060, NIP 5492410136, REGON 121366701 przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator danych osobowych informuje, że:

  2.1. dane osobowe pozyskane przez administratora danych osobowych w związku z organizacją niniejszego Konkursu są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego Konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją Konkursu,

  2.2. dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), pkt c), pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.

  2.3. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z Konkursem, dane osobowe Laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do: - prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  - prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych; - prawo dostępu do podanych danych osobowych; -prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych; -prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 4. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.
 6. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy ani przez system służący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych.

 7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, w tym wręczenia nagrody.

§7. Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących Konkursu.
 2. Jedyną właściwą drogą zgłoszenia reklamacji dotyczących Konkursu jest przygotowanie przez Uczestnika reklamacji w formie pisemnej i wysłanie za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres organizatora (AKSAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Osieku, adres: Karolina 70, Osiek, 32-608 Kęty). O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż 31.03.2020 Ponadto, aby reklamacja został uznana za ważną musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz numer telefonu i adres e-mail podane w Zgłoszeniu do Konkursu, jak również precyzyjny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 3. Prawidłowo przygotowane i dostarczone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później niż do dnia 1.03.2021 (o zachowaniu terminu przez Organizatora decyduje data stempla pocztowego). Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Uczestnika przez Organizatora listem poleconym zaadresowanym na wskazany w reklamacji adres.
 4. Reklamacja ma charakter dobrowolny. Każdy Uczestnik ma prawo do niezależnego od reklamacji dochodzenia swoich roszczeń sądownie.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest jawny i będzie dostępny w czasie trwania Konkursu na Stronie Facebook Beskidzkie.
 2. Organizator kontaktuje się z Uczestnikami tylko na potrzeby Konkursu.
 3. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Uczestnicy mają możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem marketing@aksam.pl.